OŠ Sežana


naslov: Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana, Slovenija
telefon: +386 5 7311 880
fax: +386 5 7311 890
e-pošta:  info(na)os-sezana.si
TRR:SI56 0110 0600 8333 972
Matična št.: 5210429000
Davčna št.:  94094306   

PŠ Lokev


naslov: Lokev 123
telefon:  031 744 316

Ljudska univerza


telefon: 040689492

Organi upravljanja šole

Svet šole


5 predstavnikov delavcev šole: Blaž Gec, Mojca Sosič, Neža Pahor, Danjela Torkar Mravlja, Katja Trampuž
3 predstavniki ustanovitelja: Dejan Ausec, Danijela Brcar, Patricija Kavčič
3 predstavniki staršev: Sergej Iskra, Taja Tavčar, Nevenka Žiberna Remic

Pristojnosti sveta šole:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja zavoda,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
 • obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v šoli,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa odlok o ustanovitvi ali drug splošni akt zavoda,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda,
 • sprejme program razreševanja presežnih delavcev,
 • v soglasju z občino ustanoviteljico odloča o najemu kreditov,
 • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 • opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

Ravnatelj šole:


Alen Kofol, prof. def.

Pomočnici ravnatelja:


Katja Orel
Katja Kovač

Svet staršev


Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev voli svoje predstavnike v svet šole.

Pristojnosti sveta staršev:

 • predlaga nadstandardne programe
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah
 • daje mnenje o predlogu razvojnega programa in letnega del. načrta
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih problemih
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom
 • voli predstavnike v svet šole
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Ustanovitev zavodaUstanovitelj zavoda je občina Sežana.

Odlok o ustanovitvi je bil sprejet v novembru 1996 ter objavljen v uradnem listu RS, št. 71/96.

Odloki o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana so bili objavljeni v Uradnem listu RS št 63/2001, št. 37/2008 in 17/2010, 65/2021