1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
Kosovelova ulica 66210 Sežana
Tel: +386 5 7311 880
Fax: +386 5 7311 890
Odgovorna uradna oseba: Alen Kofol, ravnatelj
Tel: +386 5 7311 881
alen.kofol(na)os-sezana.si
Datum prve objave kataloga: 1.1.2007
Datum zadnje spremembe: 12.12.2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://ossk.splet.arnes.si
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
Kosovelova ulica 6
6210 Sežana
Podružnica Lokev
Lokev 123
6219 Lokev
Organigram zavoda Organigram zavoda
2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Alen Kofol, ravnatelj
Tel: +386 5 7311 881
alen.kofol(na)os-sezana.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o razporeditvi delovnega časa
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o računovodstvu
Državni predpisi
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Jih ni.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi).
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urniki oddelkov za šolsko leto 2022/2023
 • Šolski koledar za šolsko leto. 2022/2023
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu https://ossk.splet.arnes.si ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) Jih ni.