Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana za namene izvajanja svoje dejavnosti obdeluje osebne podatke posameznikov v skladu z veljavno zakonodajo. Zavedamo se odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in spoštujemo vašo zasebnost, zato smo za vas pripravili dodatna pojasnila, vezana na ključne vidike obdelave osebnih podatkov.

1. Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov
Naziv upravljavca: Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
Naslov upravljavca: Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana
Odgovorna oseba pri upravljavcu: ravnatelj Alen Kofol
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: odvetnica Mojca Neudauer Meglič, zunanja pooblaščena oseba
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj, e-pošta: mojca.neudauer-meglic@siol.net

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov
Obdelava osebnih podatkov v javnem sektorju je dopustna, če je posameznik vanjo privolil ali če je potrebna za izvedbo ali sklenitev pogodbe, za izpolnitev zakonske obveznosti, za zaščito življenjskih interesov posameznika, če je v javnem interesu ali če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec, kadar ne izvaja javnih nalog.

Glede na našo dejavnost veliko večino podatkov obdelujemo zato, ker nam tako nalaga zakon. V manjšem delu obdelujemo podatke na podlagi vaše privolitve (npr. za kontaktiranje preko e-pošte ali mobilnega telefona) oziroma pridejo v skladu z zakonodajo v poštev ostale podlage za obdelavo podatkov.

3. Posredovanje podatkov
Vaše osebne podatke skrbno varujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam, razen v skladu z veljavno zakonodajo. V kolikor se osebni podatki zaradi izvajanja naše dejavnosti posredujejo zunanjim obdelovalcem, skrbimo, da imamo z njimi sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov in da tudi obdelovalci spoštujejo veljavne standarde za varstvo podatkov.

4. Čas hrambe
Vaše podatke hranimo le toliko časa, dokler nam to nalaga zakon oziroma dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbrali in uporabljali. V kolikor smo podatke zbrali na podlagi privolitve, jih hranimo do preklica, razen če je že prej izpolnjen namen, za katerega so bili zbrani. Po izpolnitvi namena obdelave podatke izbrišemo oziroma uničimo, razen kadar gre za podatke, ki se po zakonu hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

5. Pravice posameznika
V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov imate posamezniki večji nadzor nad lastnimi osebnimi podatki. Zahtevate lahko seznanitev z lastnimi osebnimi podatki oziroma pod določenimi pogoji popravek, prenos, omejitev obdelave oziroma izbris svojih nezakonito obdelovanih podatkov (členi 15 do 20 Splošne uredbe). Splošna uredba nudi posamezniku pod določenimi pogoji tudi pravico do ugovora (člen 21 Splošne uredbe). V kolikor podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko privolitev kadarkoli prekličete, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravice posameznika v vsakem konkretnem primeru so odvisne od podlage za obdelavo osebnih podatkov.

V zvezi z uveljavljanjem vaših pravic nas lahko kontaktirate pisno po pošti na naslov šole ali po elektronski pošti info@os-sezana.si.
Posameznik, ki meni, da se njegovi podatki obdelujejo nezakonito, lahko vloži pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).
Prav tako lahko posameznik zahteva sodno varstvo svojih pravic ves čas trajanja kršitve brez predhodnega uveljavljanja pravic pri upravljavcu oziroma informacijskem pooblaščencu ali uporabe drugih pravnih sredstev.

6. Videonadzor
Videonadzor izvajamo na območju, ki zajema dostope in nekatere notranje prostore šole. S pomočjo videonadzora spremljamo vstope in izstope iz naših prostorov ter zagotavljamo varovanje posameznikov (obiskovalcev in zaposlenih) in premoženja šole. Znotraj nekaterih delovnih prostorov se videonadzor izvaja, kjer je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja. Videonadzor nam bo v pomoč pri odkrivanju, obravnavi ali reševanju incidentov oziroma izrednih dogodkov, kaznivih dejanj, odškodninskih ali drugih zahtevkov. Videonadzorni sistem pooblaščeni osebi omogoča spremljanje dogajanja v živo, poleg tega pa se posnetki shranjujejo. Posnetke hranimo največ 1 leto od trenutka nastanka posnetka. Do osebnih podatkov lahko dostopajo samo pooblaščeni delavci šole, v primeru incidentov pa lahko posnetke posredujemo zunanjim osebam, ki za to izkažejo ustrezno pravno podlago.

7. Snemanje in fotografiranje dogodkov
Za namene obveščanja javnosti o delu šole se lahko dogodki v lastni organizaciji ali soorganizaciji šole delno ali v celoti snemajo oziroma fotografirajo. Tako pridobljeni osebni podatki se smejo obdelovati (vključno z njihovo objavo), kadar gre za dogodke, ki jih organizira šola v okviru svojih nalog, pristojnosti ali dejavnosti, če posameznik te obdelave ni prepovedal.

8. Razno
Na podlagi zbranih osebnih podatkov ne izvajamo profiliranja in avtomatiziranega odločanja ter podatkov ne posredujemo v tretje države.