Arhiv:

Projekt OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli)
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt traja 5 let in je namenjen razvoju inovativnih učnih okolij in oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, predvsem na področju sporazumevalne zmožnosti – bralne in kulturne pismenosti. V okviru projekta je naša šola vključena v sklop »Bralna pismenost in razvoj slovenščine«. Bralna pismenost je osnova vseh drugih pismenosti in ima bistven pomen pri mišljenju in učenju. V projekt so vključena vsa predmetna področja, v ospredju je učenec, razvijanje motiviranosti za branje, bralnih veščin, zmožnosti (kritičnega) razumevanja prebranega.

Cilj projekta OBJEM je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti učencev.

Trajanje projekta: od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.