Že več let nadaljujemo s ponudbo šolske mediacije, to je postopka, v katerem se osebe, ki imajo problem ali so v sporu, s pomočjo mediatorja pogovorijo o svojih težavah, izrazijo svoja mnenja, ideje in pričakovanja, si izmenjajo stališča ter poskušajo najti rešitev, s katero bosta zadovoljna oba udeleženca.

Na naši šoli potekajo mediacije od šolskega leta 2010/11 dalje. Izvajajo jih usposobljene šolske mediatorke. V lanskem šolskem letu smo organizirali delavnice za vrstniške mediatorje. To pobudo bomo v novem šolskem letu nadgrajevali z novimi delavnicami.

Mediacija je učencem v pomoč pri mirnem reševanju konfliktov. Spodbuja pozitivno komunikacijo, osebnostno rast in razvoj, uči in ozavešča sprejemanje odgovornosti in pomen pomembnih družbenih vrednot, krepi pozitivno samopodobo ter zmanjšuje nasilnost in agresijo.

Vključitev obvladovanja konfliktov s pomočjo mediacije v šolski vsakdan pripravlja učence na življenje v družbi, zmanjšuje napetosti in je sestavni del psihološke podpore pedagoški praksi v šoli.