V OŠ Sežana je v sredo 13.3. 2019 potekal Otroški parlament, ki ga že vrsto let izvajamo na pobudo ZPM Slovenije. Parlamenta so se poleg predstavnikov od 4. do 9. razreda udeležili še ravnateljica Jadranka Mihalič, namestnica Ester Trobec, šolska psihologinja Meta Pavletič Pieri, pedagoginja Karmen Tavčar, mentor SUŠ Danilo Ravbar in nekateri učitelji. Ta pomemben dogodek so si ogledali tudi nekateri gostje: Uroš Borjančič (predsednik odbora Občine Sežana za šolstvo in šport), Nevenka Žiberna Remic (predsednica Sveta staršev), člani Sveta staršev (Aleš Vodičar, Marina Ristić, Martina Pirec Bole ), Matej Felic ijan (predsednik urada za mladino).

Letošnjo tematiko »ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM« so predstavniki oddelkov prikazali na več načinov in sicer v šaljivih skečih, računalniških predstavitvah, anketah ter v izčrpnih poročilih. Predstavitve so se dotikale različnih tem: življenje in delo na šoli, šola po meri otrok, odnos do priseljencev, šola nekoč danes in v prihodnosti, medgeneracijsko sodelovanje. Spodaj so prikazani povzetki poročil.

Četrti razredi so obravnavali predvsem življenje in delo na šoli. Pohvalili so : možnost kosila v eko vrtu in čas za igro med glavnim odmorom, dobra izbira interesnih dejavnosti, kvalitetne izlete in druge dejavnosti. Motijo jih umazani WC-ji, neprimeren odnos starejših učencev. Moti jih tudi hrup v jedilnici, norčevanje starejših učencev, čistoča stranišč.

Peti razredi so tudi obravnavali življenje in delo na šoli, ki se nanašajo predvsem na lokacijo Ljudske univerze. Pohvalil so dobre prostorske pogoje in pogoje učenja (ki so boljši kot v marsikateri državi), dobro organizirane različne dejavnosti, prevoze v šolo, dobro razporejene urnike, pohvalili so prijazno in dobro delo zaposlenih na šoli. Želijo pa si daljši odmor za malico, garderobe zunaj učilnice (v nekaterih oddelkih so zadovoljni s tem), manj zvezkov in preizkusov znanja, večje učilnice, razširitev matične šole. Moti jih, ker nimajo lijaka v učilnici in ker čistilke ne ločujejo odpadke. Motijo jih predolge vrste za kosilo. Želijo si več dela v računalnici, večje posode s pitno vodo, …

Šesti razredi: V 6. a so se vživeli v vloge različnih ljudi (ministra za odpadke, ministra za odmore, hišnika, učitelja glasbe, v vlogi svojih staršev) in natrosili kar veliko predlogov in želja: npr. da pri malici ne bi bilo plastičnih nožev in lončkov, da bi bil vsak učenec en dan v vlogi čistilke ali hišnika, da bi imeli glasbo med odmori, da bi večkrat peli, da bi učenci sami popravili kar so poškodovali v šoli, da bi pri športu plesali, … V 6.b so si zamislili svojo sanjsko šolo, kjer bi začel pouk bolj pozno, kjer bi vsak učenec imel svojo mini sobo, kjer ne bi bilo domačih nalog, kjer bi imeli več športa, kjer bi bilo manj šolskih ur, …V 6.c so razmišljali kako ukrepati ob nasilnem obnašanju nekaterih učencev in predlagajo: pomoč čistilkam in hišnikom, zadrževanje učencev po pouku, kazensko spraševanje za oceno, pomoč mlajših učencem, … V 6.d so obravnavali odnos med učenci priseljenci in ostalimi učenci. Ugotavljajo, da je med nami še veliko predsodkov, posmehovanja in premalo medsebojnega razumevanja, pomoči in bolj odgovornega obnašanja.

Sedmi razredi: V 7.a si želijo podaljšane odmore, dovoljeno uporabo telefona, kotičke za generacije in manjše število ocen. V 7.b so si zastavili nekaj ciljev, s katerimi bi izboljšali stanje v oddelku:npr. boljše počutje vseh učencev v 7. b., izboljšati povezanost oddelka, zmanjšati/preprečevati fizično in psihično nasilje v oddelku, urediti prehode med omaricami v garderobi. Predvideli so tudi načine za dosego ciljev (npr. s pomočjo delavnic Izštekani, pogovori na OSK, ozaveščanje in seznanjenje s pravili, …) in kdo je zadolžen za dosego ciljev (npr. učenci, razednik, učitelji, ..) V 7.c so izpostavili prednosti in slabosti različnih oblik dela kot so: delo v skupinah in zunanji pouk. V 7.d so s posnetkom v obliki poročil prikazali tisto kar se jim na šoli zdi dobro in kaj bi si želeli izboljšati (npr. dotaknili so se problema prenatrpanih hodnikov, eko vrta in dolge vrste za kosilo. Našli so zanimive rešitve, npr. zamik odmora in pouka (za vsak razred posebej), skrb učencev za eko vrt tudi poleti, …

Osmi razredi: V 8.a so razmišljali o tem kako se je s časom spreminjal šolski sistem, Ugotovili so, da so bili včasih učenci bolj disciplinirani kot sedaj in učitelji bolj strogi. V prihodnosti pa pričakujejo tablice, manj snovi in ocen. V 8. b so pohvalili urejeno šolo, prijazne šolske delavce, boljšo čistočo WC-jev in boljšo disciplino na hodnikih, zdravo in uravnoteženo prehrano, organizacijo šolskih plesov in veliko projektov. Predlagajo pa rekreativne odmore, družabne kotičke po šoli, zamenjavo zvonca, in zamik kosila za učence nižjih razredov. V 8.c bi izboljšali šolski sistem tako, da bi še bolj poglabljali učno snov, uvedli več praktičnih vsebin za življenje, tudi več poizkusov pri nekaterih predmetih. Predstavili so tudi projekt povezovanje učencev 1. in 9. razredov, ki se je izvajal na OŠ Videm.

Deveti razredi: V 9. a so predstavili anketo s katero so ugotavljali, katero učno snov so si najbolj zapomnili oz. jim je najbolj ostala v spominu. Ugotovili so, da k temu največ pripomore delo z različnimi pripomočki, izdelava plakatov in power pointow, sproščenost učiteljev oz. pouk v drugačnem okolju. Torej pogrešajo še več praktičnega, aktivnega in razgibanega pouka. V 9. b so pripravili anketo za učitelje in delavce šole in sicer jih je zanimal: kako so zadovoljni z obnašanjem učencev, opremljenostjo in čistočo šole. Ugotovili so, da anketiranci so nekako srednje zadovoljni z omenjenimi zadevami in si želijo, da bi bilo stanje še boljše. V 9.c so se v svojem skeču tudi dotaknili problema dolgih vrst v jedilnici in uprizorili nekaj rešitev (npr. zamaknjen prihod učencev nižjih razredov).

Ob zaključku parlamenta so gostje predstavili svoje mnenja o slišanem. Vsi so pohvalili kreativnost in domiselnost učencev. Predsedujoči so povzeli nekaj misli na koncu zasedanja. Prav tako so predstavili delo v delavnicah, ki so bile izvedene na sestankih Skupnosti učencev šole.

Mentor SUŠ: Danilo Ravbar