Spoštovani starši/skrbniki!

Obveščamo vas, da imate pravico kandidirati na volitvah za predstavnika staršev v svetu šole.

Pristojnosti članov sveta šole določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v 46. in 48. čl. (Uradni list RS 16/07 in naslednji). Postopek volitev in mandat predstavnikov staršev v svetu šole podrobneje določata 25. in 26. čl. Poslovnika sveta staršev Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana, ki je dosegljiv na spletni strani šole, in sicer na povezavi:

http://osskse.splet.arnes.si/files/2021/04/Poslovnik-o-delu-Sveta-star%C5%A1ev_2021.pdf

Kandidaturo in privolitev h kandidaturi oddate na priloženem obrazcu ( klikniti ) v roku 14 dni od dneva objave obvestila na spletni strani OŠ Sežana. Obrazec pošljete priporočeno po pošti na naslov:

OŠ Srečka Kosovela Sežana

Kosovelova ulica 6

6210 Sežana

S pripisom: Volitve predstavnikov staršev v svet šole – ne odpiraj!

Kandidat je odgovoren za posredovanje točnih in čitljivih podatkov. Upoštevale se bodo le popolno in čitljivo izpolnjene vloge, ki bodo poslane v roku.

Podatki kandidatov se bodo uporabili le za namen volitev in se ne bodo razkrivali tretjim osebam. S kandidaturo kandidat privoli v obdelavo osebnih podatkov in njihovo uporabo za namen volitev.

Svet staršev

Objavljeno dne 14. 5. 2021

OBRAZEC KANDIDATURA IN PRIVOLITEV