SVET ZAVODA

OSNOVNE ŠOLE SREČKA KOSOVELA SEŽANA

Kosovelova ulica 6, 6210 SEŽANA

na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21) in sklepa Sveta zavoda z dne 18.01.2022

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2022.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let, s polnim delovnim časom. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

  • dokazila o izobrazbi,
  • dokazilo o nazivu,
  • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
  • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ni obvezno, kan­didat/-ka ga lahko pridobi v letu dni od dneva imenovanja),
  • dokazila in opis delovnih izkušenj v vzgoji in iz­obraževanju,
  • potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske eviden­ce Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
  • potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po­stopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
  • potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (ne sme biti starejše od 30 dni),
  • program vodenja zavoda za mandatno obdobje

pošljite v petnajstih (15) dneh po objavi razpisa na naslov:

SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE SREČKA KOSOVELA SEŽANA, Kosovelova ulica 6, 6210 SEŽANA, v zaprtih ovojnicah z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/-ka lahko k prijavi predloži tudi kratek življenjepis.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Nepopolne vloge bodo zavržene.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.  

Svet zavoda

Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana

Razpis v pdf formatu: Pdf datoteka