V skladu z zakonodajo šola sprejema nova PRAVILA HIŠNEGA REDA. Do potrditve s strani sveta šole velja stari HIŠNI RED.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA V CELOTI (pdf)

HIŠNI RED V CELOTI (PDF)


Hišni red, ki ga sprejme šola, temelji na določilih Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev, ki ga je sprejelo Ministrstvo za šolstvo in šport in je bil objavljen dne 13.7. 2004 v Uradnem listu št. 75/04. Poleg določil navedenega pravilnika so učenci in učitelji dolžni upoštevati in izvajati tudi določila Hišnega reda Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana, ki urejajo pravice in dolžnosti učencev in učiteljev ter drugih delavcev šole.

Hišni red velja za območje šolskih prostorov v šolski zgradbi in okolici: parkirišče pred šolo do Kosovelove ulice in do ploščadi pred Srednjo šolo ter vhodom 2. in 3. triade, vse športne površine, prostore in okolico e-šole in druge prostore, kjer se izvaja šolski program.

Hišni red ureja:

 1. Nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti:
  • Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice ali druge dejavnosti. Za nadzor na hodnikih, v garderobah in drugih prostorih šole poleg dežurnih učiteljev poskrbijo tudi drugi delavci šole.
  • Učenci 2. in 3. triade hranijo svojo garderobo v zaklenjenih omaricah. Dolžni so skrbeti za svojo omarico in šifrirana ključa, ki ju morajo ob koncu šolskega leta vrniti. Če ključ izgubijo, so dolžni narediti novega. Učenci 1. triade imajo odprto garderobo z obešalniki in polico za čevlje. Nadzor nad to garderobo imajo dežurni učitelji.
 2. Dežurstvo strokovnih delavcev in učencev:
  • Urejeno je po razporedu, ki ga po dogovoru z delavci objavi vodstvo šole na javnem mestu v šoli. Dežurstvo vključuje jutranje dežurstvo, dežurstvo v odmorih, dežurstvo vozačev, dežurstvo med kosilom in pri odhodih avtobusov.
  • Učenci 7. in 8. razredov dežurajo pri vhodu v šolo (2. in 3. triada) in so dolžni opozoriti učence na morebitne kršitve pravil in o njih obvestiti dežurne učitelje ter zabeležiti dežurstva v dokumentacijo. Dežurne učitelje ali upravo šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj neobičajnega.
 3. Nadzor nad vhodi v šolo:
  • V šoli imamo nad vhodi urejen video-nadzor, ki registrira vedenje vseh obiskovalcev šole ob prihodu, odhodu in zadrževanju v bližini vhodov. Po zaključku pouka (najkasneje do 15.ure) so vsa vhodna vrata zaklenjena. Izjema so le vrata, ki jih uporabljajo starši ob prihodu po svoje otroke v varstvo.
 4. Informiranje:
  • Starši in učenci so v pisni obliki seznanjeni z določili HIŠNEGA REDA. Ta je na javnem mestu dostopen vsem učencem in delavcem šole (razredi, oglasna deska na hodnikih, zbornica).
 5. Pravila obnašanja na šoli:

Učenci:

  • spoštujejo pravice drugih učencev in vseh delavcev šole. Imajo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola;
  • med vzgojno-izobraževalnim delom na šoli se vedejo disciplinirano, upoštevajo točnost, redno nosijo pripomočke za pouk, poslušajo razlago in navodila, izvajajo zastavljene naloge, se izogibajo dejavnostim, ki povzročajo hrup, žalijo učitelja ali sošolce in z ničimer ne motijo pouka, sošolcev in učiteljev;
  • redno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
  • s svojim vedenjem ne ogrožajo ali vznemirjajo drugih učencev s fizičnim ali besednim obračunavanjem ali nadlegovanjem;
  • sporov ne rešujejo z uporabo fizičnega ali psihičnega nasilja;
  • do šolske in tuje lastnine imajo odgovoren odnos in pazijo, da se namerno ali nenamerno ne uničuje (razbija, čečka, okruši …) stolov, miz, sten, tal, stikal, garderobnih omaric, učnih pripomočkov … namerno povzročeno škodo so dolžni poravnati šoli ali posameznikom;
  • pazijo na red in čistočo šolskih prostorov in okolice;
  • v šolo prihajajo največ 10 minut pred pričetkom pouka ali drugih dejavnosti in se tudi po zaključku pouka ne zadržujejo več v šolskih prostorih, garderobah ali na hodnikih (v šolo lahko prihajajo tudi prej, če se pripravljajo na pouk v jedilnici);
  • v primeru zamude pričetka pouka vstopijo takoj v razred in se opravičijo učitelju;
  • iz šole ne smejo oditi med poukom in odmori brez dovoljenja razrednika ali dežurnega učitelja;
  • med poukom in odmori v šolskih prostorih ne tekajo, se ne spotikajo, prerivajo in kričijo;
  • v šolo prinašajo le šolske potrebščine in ne drugih predmetov, ki s šolskim delom niso povezani, med poukom ne uporabljajo mobilnega telefona ali z njegovo uporabo kakorkoli drugače ovirajo šolskega dela;
  • fotoaparata ali fotoaparata na mobilnem telefonu ne uporabljajo za fotografiranje sošolcev, učiteljev in drugega osebja šole brez njihovega soglasja (Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov);
  • v šoli obvezno uporabljajo šolske copate, pri športni vzgoji pa telovadne copate; spoštujejo navodila in usmeritve dežurnih učiteljev, razrednikov in vodstva šole ter upoštevajo določila o umirjenem gibanju in zadrževanju v šolskih prostorih;
  • v skladu z dogovorom izvajajo dežurstvo in sodelujejo pri urejanju šole in njene okolice;
  • čakajo na prihod avtobusa v prostorih, ki so za to določeni;
  • dežurni učenci v oddelku morajo javiti ravnatelju, pomočnikoma ravnatelja ali tajnici odsotnost učitelja 5 minut po zvonjenju;

V šolskih prostorih je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psiho-aktivnih sredstev. Prav tako je prepovedano tudi prinašanje teh snovi v šolo, njeno okolico ali k dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov.

Učence, ki ne spoštujejo navedenih pravil obnašanja, učitelj po dvakratnem opozorilu, ki ga zabeleži v svojo mapo vpiše v dnevnik ali v dogovorjeno beležko.

Razrednik v skladu s sklepom učiteljske konference z dne 27. oktobra 2004 po vpisu učencu izreče vzgojni ukrep (stopnjevanje glede na predhodne ukrepe).

V težjih primerih kršitve učenca lahko napoti iz razreda k pomočniku ravnatelja, svetovalni delavki ali ravnatelju. Kdor ne spoštuje dolžnosti iz Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev in HIŠNEGA REDA, krši šolska pravila, ki jih opredeljujeta navedena dokumenta in za svoje ravnanje nosi posledice (vzgojne in finančne ukrepe).